• Έχεις Μήνυμα (You Have a Message)

    youtube

    Το “Έχεις μήνυμα!” έχεις ως σκοπό να φέρει κοντά οργανισμούς με θετικό κοινωνικό αντίκτυπο για την προώθηση, την προβολή και την περαιτέρω ενίσχυση του έργου τους. Στόχος του του είναι να ενθαρρύνει τους πολίτες ώστε να γίνουν πιο ενεργοί και αλληλέγγυοι προς την κοινωνία, μέσα από τη συμμετοχή τους σε εθελοντικές δράσεις και πρωτοβουλίες με κοινωνικό χαρακτήρα.

    “You Have a Message!” aims to bring together social impact organizations to promote, highlight and further develop their work. It aims to encourage citizens to practice solidarity through their voluntary participation in initiatives of social significance.